Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN HAIRCARE PRO - KAPPERPRODUCTEN

1. Algemeen 

1.1 Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met betrekking tot de verkoop van producten door Haircare Pro aan de klant.

2. Productinformatie                                                                                           

2.1 Haircare Pro streeft ernaar om accurate en volledige informatie over de producten te verstrekken. Eventuele afwijkingen in kleur, textuur of prestaties zijn mogelijk en worden niet gegarandeerd, tenzij anders vermeld.

3. Bestellingen en Overeenkomsten                                                               

3.1 Bestellingen zijn definitief na schriftelijke bevestiging door Haircare Pro.

3.2 Haircare Pro behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren, bijvoorbeeld bij onvoldoende voorraad.

4. Prijzen en Betaling                                                                                         

4.1 Alle prijzen zijn vermeld in euro's en zijn exclusief btw.                           

4.2 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij       anders overeengekomen.

5. Levering                                                                                                         

5.1 De leveringstermijnen zijn indicatief. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6. Eigendomsvoorbehoud                                                                                 

6.1 De eigendom van de geleverde producten blijft bij Haircare Pro totdat de volledige betaling is ontvangen.

7. Klachten en Retourneringen                                                                       

7.1 Klachten dienen schriftelijk binnen 7 dagen na ontvangst van de producten te worden gemeld.                                                                           

7.2 Retourneringen zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van Haircare Pro.                                                                                                   

7.3 Lees meer hierover in onze retour policy.

8. Aansprakelijkheid                                                                                           

8.1 Haircare Pro is niet aansprakelijk voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade.                                                                                                 

8.2 De aansprakelijkheid van Haircare Pro is beperkt tot het factuurbedrag van de desbetreffende levering.

9. Toepasselijk Recht en Geschillenbeslechting                                           

9.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.             

9.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Haircare Pro is gevestigd.

10. Wijzigingen in de Voorwaarden                                                                 

10.1 Haircare Pro behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde voorwaarden worden van kracht na publicatie op de website van Haircare Pro.

Door een bestelling te plaatsen bij Haircare Pro, gaat de klant akkoord met deze voorwaarden.

 Hebt u vragen over uw bestelling, factuur of betaling? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@marval-vincent.be